Kenth Bender Blog 


2017-07-23
Ny sida publicerad. När du vill Läsa mer


2017-07-21
Beklagar än en gång att jag inte har varit så aktiv med denna blog. Våren och försommaren har jag i hög grad ägnat åt att måla och att göra i ordning i ateljén för att kunna ta emot besök. Det är en hel del som hört av sig och gärna vill hälsa på. Jag väntar också på att fastighetsägaren skall byta några fönster.

Du har antagligen redan läst på annan sida att jag träffat en överenskommelse med ett top rankat galleri i New York. Återstår att skriva kontrakt och bestämma tid för utställning. Jag återkommer om detta.

Sedan har jag ytterligare tre gallerier på G. De vill gära inleda representation. Två gallerier i USA och ett i Österrike. Återkommer också om utvecklingen angående detta.

Ha det bra och på återseende
2017-03-31
Bilden till höger är ett exempel på Vykort som nu finns tillgängliga. Kanske du är sugen på att börja samla eller använda.  Nya motiv läggs ut efterhand.

Läs mer
2017-03-23
I går kväll fick jag en intressant inbjudan från PAKS Gallery och Modern Museum of Art, i Österrike; - att ställa ut i samband med Filmfestivalen i Cannes i maj 2017. Tyvärr blir det inget eftersom de orignal jag har färdiga skall till utställningen i New York. Men det kanske blir någon form av samarbete ändå. Jag avvaktar utvecklingen.
2017-03-16
Go morron än en gång. Härligt att se solen och den blå himlen.
Ytterligare några spännande inbjudningar har kommit, denna gång från Spanien, Tyskland och Frankrike.

Besöken och besökarna till websidan fortsätter att strömma in. Tack för det. I måndags 5210, tisdags 5531 och igår onsdag 5245, så hittills under mars månad 55 117 registrerade besök, varav unika besökare är  16 405. Det tyder på att besökarna kommer tillbaka, bara att njuta.

De senaste dagarna har jag fått en angenäm fråga att hantera och jag återkommer till den de närmaste dagarna.

...på återseende...
2017-03-13

Välkommen till ännu en vecka. Idag är det måndag morgon den 13 mars 2017, - tiden går. Hur har helgen varit? Hoppas du haft det bra och att det blev så som du förväntade dig.  

Ytterligare några intressanta gallerier har nu hört av sig och vill inleda ett samarbete. Jag kanske skall göra som Daimien Hirst eller Jeff Koon, anställa några konstnärer som tar hand om hantverket.

Det börjar nämligen kännas som detta med tid inte är helt klarlagt. Å andra sidan finns det ju något som kallas "att skapa tid", jag får väl tillsvidare försöka få till det den vägen.

För övrigt kan jag glädjande meddela att igår, söndagen 12 mars hade jag 5192 registrerade besök på websidan. 39135 besök hittills under mars månad. De flesta kommer från Frankrike, USA, Italien, Tyskland och
Sverige.

på återseende...
Bör rätten att migrera styras? 

2017-02-25

Migration Tolerans - Intolerans

Bör rätten att migrera styras? Är migration endast reserverat för de fattiga och hemlandets konflikt? Vem definierar parametrarna för att godkänna eller neka en persons önskan att migrera? Vem har "rätt" att göra definitionen?

Är det en politisk fråga att dribbla med moral? Finns det bra respektive dåliga länder som mottagarlandet använder för att sortera migranter?

Vad händer med varje enskild person som vill flytta från värdlandet till invandrarlandet? 
Skulle detta eller relaterade frågor ändra debatter, regler, och rätten att migrera?

Skulle migration fortsätta vara ett problem? 

Ett gytter av idéer, spridda tankar och drömmar förkroppsligar oss alla.
Några vill flytta till ett land och "tolereras". Medan andra, "avvisar vi". 

Det är många som önskar en värld i förändring, men det är få som gör något åt det. Varför, kan man undra? Av den enkla anledningen att vi aldrig kan förändra världen, endast enskilda människor kan förändra sig själva. Och det handlar som bekant inte bara om migranter. 

Kommentera gärna, skriv i formen längst ner


2017-02-20
Ny bild publicerad och finns nu tillgänglig som Fine Art Print i olika storlekar. Har visats i TV - Öppna Kanalen. Begränsad upplaga.
Titel: Migration, Tolerans - Intolerans


2017-02-19
Välkommen tillbaka!
Eftersom en grundskola i ett samhälle är en av de viktigaste institutionerna vi har i samhällsbygget, vill jag gärna fortsätta resonemanget.

Det är naturligtvis inga sanningar jag för fram, det bygger på mina subjektiva erfarenheter till och från sedan 1978. Min tes är att det i allt väsentligt handlar om att eleven inte ges tillräckligt utrymme att utveckla sin förståelse, och det är i sig inte lite det. I skoldebatten har det angetts många olika skäl till eller förklaringsmodeller varför det är som det är.

Allt från elevens hemförhållanden, lågutbildade föräldrar, ensamstående mamma med småbarn, socioekonomiska skäl, integrationsskäl, segregation, frågor kring inkludering och exkludering, en skola för alla eller brist på, för få speciallärare, obehöriga lärare, låga löner, ingen läskultur i hemmet, föräldrarna hade det också svårt i skolan etc.

Vi skulle kunna kalla dem yttre skäl eller omständigheter som påverkar elevens resultat. Är skolan ett offer för dessa "yttre" omständigheter och behöver därför inte påverka sin egen verksamhet? Är det därför tröghetsfaktorn för utveckling är så stor i svensk skola?

Eleven betraktas som, eller förväntas vara passiv mottagare av den "kunskap" skolan representerar, förmedlar och levererar. Skolans utgångspunkt är att man skall "lära" eleven denna kunskap. En föreställning en stor del av samhället verkar leva med. Eleven kommer alltså till skolan för att följa undervisningen för att få "kunskap".

på återseende!

2017-02-18
Vilken är elevens bakgrund, erfarenhet, referenser och förutsättningar. Vilka behov och önskemål har hon? Vad vill eleven få ut av mötet med skolan generellt och särskilt i klassrummet, i den mindre gruppen eller enskilt?

Har vi utformat vårt budskap- och kommunicerar vi detta budskap så att det tjänar eleven? Varför vill vi kommunicera med eleverna och varför vill de lyssna? Elevernas högsta gemensamma nämnare är "förståelse", att förstå det som skall läras, för att kunna lära.

Utifrån denna förståelse förstå sig själv som individ i världen, i relation till andra människor. Oavsett när, var, hur, vilka eller med vem, så måste eleven förhålla sig till det som sker i klassrummet.

Eleven har inga valmöjligheter eftersom hon saknar referenser och erfarenheter till det som skall läras. Därför är eleven satt att passivt följa undervisningen, -samtidigt som vi önskar delaktighet! Eleven går i skolan för att lära, inte för att vara passiv följeslagare och mottagare. Därför kan vi förstå; "att veta" prioriteras framför förståelse. Detta reser frågan; Är det egentligen elevens grad av förståelse, -skolan betygsätter?

på återseende"


2017-02-16
forts. från gårdagen
Hur kan, eller när, kommer en elev upphöra med att fuska, - samma dag eleven har förstått det som ett prov vill ha svar på. Och det paradoxala är, det kommer att ske även om eleven inte kan "svaret". Så frågan vi kan ställa oss, hur är vår avsikt utformad när vi befinner oss i skolan? Varför är vi där? Vilka värderingar har vi?

Vilken människosyn och kunskapssyn har vi? Vilka visioner och mål har vi? Vilket är vårt budskap i klassrummet? Varför befinner sig eleven i klassrummet? Vad vill eleven veta? Vad behöver eleven veta?

Vad är nödvändigt att eleven får veta för att eleven skall förstå för att gå vidare i sitt lärande? Vad behöver eleven få veta för att förstå hur det skall gå till? På vilket sätt kan vi tjäna eleven i vår undervisning? Får eleven veta "xx" genom vår information, vårt budskap och syfte?

Hur viktigt är det vi säger? Hur viktigt är det i vilken ordning vi tar upp olika frågeställningar; perspektiv, helhet, delar, kännetecken, konstraster, särdrag, skillnader, likheter etc.? Hur viktigt är det att vi undervisar i en hastighet så att en elev hinner med? När skall tidssyndromet, som svensk skolas funktionshinder, upphöra? Är det vi eller eleven som är huvudpersonen?

Om vårt budskap och syfte är uppbyggt kring att vi vill att eleven skall vara en lydig följeslagare, att eleven skall följa oss, dvs. vi och vår undervisning är den viktigaste personen i klassrummet, är mina erfarenheter att budskap och information inte får det genomslag och förväntade gensvaret.

Resultatet av detta kan vi vanligtvis se och avläsa i elevens deltagande av passivitet eller aktivitet och fokus. I prestationer och om behovet att "fuska" vid t.ex. ett provtillfälle.

Istället för att anklaga en elev för att fuska, borde det vara ett tecken för skolan, kommuner, skolverket och staten, att genomgå ekluten av självrannsakan och starta en förändring. "Fusk"-mentaliteten har som bekant spridit sig ända upp till Högskoleproven, men vi ställer inga frågor om drivkraften bakom behovet av att fuska.

Istället lägger vi fokus på symtomen, så som vi brukar göra. Eller som du sannolikt hört åtskilliga gånger tidigare, som Einstein uttryckte det: "Den mänskliga galenskapen är att göra samma sak om och om igen och tro att vi skall få andra resultat".

på återseende!


2017-02-15
Uppdrag Granskning ikväll! Det kallas "fusk" när en elev "tillskansar" sig information som han eller hon inte har tillgång till i samband med ett provtillfälle. Jag trodde att detta ord och/eller begrepp var begravt sedan många år, närmare bestämt i samband med att kommunerna införde datorer i skolans värld. 

UG handlade om, enligt min tolkning, hur både en del elever, en del lärare och en del rektorer bidrar till att "fusket" fortsätter. Och det är uppenbarligen så stort och allvarligt att UG väljer att göra ett program om fenomenet. Men inte en gång, så som jag uppfattade det, ställdes frågan om det finns någon bakomliggande förklaring till detta"fusk". Det är "fusket" i sig som är problemet.

Varför drivs eleverna till att "fuska"? Det enkla svaret är naturligtvis, att de saknar svaret eller möjligheten att resonera kring en given frågeställning. Det hade varit klädsamt om frågan hade ställts. Ingen nosade på eventuella orsakerna bakom kraften i att de drivs till att "fuska". "Fusket" uppstår av ren självbevarelse hos eleven.

Det tyder också på att uttrycket: "eleven har inte förmågan att följa undervisningen" bekräftas än en gång.
I det lättkränkta landet är det en märklig syn både på eleverna och deras lärande.

2011 publicerade jag en bok 
(Hallå Några Frågor - Har Alla Förstått?, finns i handeln) utifrån mina erfarenheter som specialpedagog. Här finns en hel del perspektiv som jag funnit genom åren. Jag är pensionerad specialpedagog och ägnar mig numer, som bekant åt mitt måleri.

Skoldebatten som pågått i 25-30 år, eller mer, har inte lett fram till någon större förändring. Det jag efterlyser är en helt annan kultur än den nuvarande. En kultur dit eleverna kommer för att "de vill" lära sig och undervisningen finns där tillgänglig att guida eleven i dennes utveckling.

Men det gör den inte, för så är det inte i svensk grundskola. Skolan påminner mer om den gamla historien med mannen som tappat nyckeln i köket men letar utomhus under gatlyktan eftersom det är bättre belysning där. 

Jag har jobbat i skolan i många år och jag känner igen fenomenet att lägga de flesta av förklaringarna till elevernas tillkortakommanden, utanför skolan.

Det jag menar är att det kan beskrivas som "fusk" därför att grundskolan och andra myndigheter ännu inte insett att det inte är huvudsaken att eleven skall följa undervisningen. Huvudsaken är att undervisningen skall guida eleven i elevens lärande.

Men eftersom det finns en märklig syn som skolan tagit på sig, nämligen: "skolans uppgift är att överföra kunskap", så faller allting samman som ett korthus. Skolan, som borde vara en lärande organisation, har ännu inte förstått att man aldrig någonsin kan överföra kunskap.

Man kan bara överföra information "om" kunskap. Förstår man inte skillnaden eller tolkar det som ordklyveri, då kan jag förstå skolans dilemma.

Fortsättning följer...


2017-02-12
Välkommen tillbaka, det är mycke´ nu!
Du kanske har sett på annan sida att ett samarbete kommer att inledas under 2017 med Amsterdam Whitney Gallery i konstens mekka och epicentrum i Chelsea distriktet, Manhattan, New York. Diskussioner pågår om första utställningen.

Dessutom pågår ytterligare samtal med två gallerier i USA, varav ett kanske blir mer aktuellt än det andra. Vi får se hur utvecklingen har sin gång.

Jag har öppnat ytterligare en sida på siten, har du ännu inte upptäckt dem är du välkommen på en tur:

Hemlösa


2017-01-04
Östgöta Correspondenten
Linköping Kultur - hela veckan lång. Dans, konst
, drama och dj-skola. Då fylls Folkuniversitetets lokaler med förväntansfulla ungdomar som har ...
Kultur hela veckan lång

Mycket bra initiativ som Corren rapporterar om. Fler av denna dimension vore önskvärt i varje kommun. Eftersom jag jobbat i grundskolan har jag ofta funderat över varför endast"Bild" är ett schemalagt "ämne"? Istället har man överfört "övrigt" inom kulturen och benämner det Kulturskolan. Varför är inte Konst & Kultur mer involverat i svensk grundskola som lika viktiga som allt annat? Konst och kultur har ju funnits sedan civilisationens gryning och vi lever med det dagligen...


2017-01-03
Idag fick jag ett meddelande via email att jag än en gång blivit nominerad till  "ATIM's Top 60 Masters Of Contemporary Art" av ArtTour International Magazine, en Amerikansk/Italiensk konsttidskrift. Det är motsvarande nominering jag erhöll 2016 och 2015. Bara att tacka och ta emot. 2015 gick det ytterligare ett steg när jag belönades med tidskriftens: ATIM`s Master Award 2015". Dessutom fick jag förmånen att placeras på omslagets baksida.

Kommentera gärna ovanstående eller bidra med din historia eller berättelse

Dela Med Dig!


Back from Blog to Site Map


Heritage & Future

Art Is More Than Art
- Art Viewers Nation
© -
Art is a genuine mental and visual catalyst. This means that art is always at present without being consumed itself.
That's probably why art has followed humanity since the dawn of time, and still do. It is probably also why Art is used as reference, and are closely interlinked with today's Luxury.

Art Viewers Nation©
Email *
First Name *
Country *
* Required Field