Konst & Kultur Utan Gränser

Konst & Kultur Utan Gränser
Reducerar och/eller Eliminerar Världens Politikers
Begränsande och Negativa Inflytande Över Mänsklighetens Levnadsvillkor 

Är Kanske Konst och Kultur, (fortfarande)
Det Oupptäckta Kittet Som Återstår
Trots av Politiker Medvetet Organiserade och Underhållna Politiska Hinder
Mellan Olika Kulturer?


Konst &Kultur 
Saknar Territoriella Gränser - Det Ger Oss Möjligheten Att Nå och Skapa Den Gränsöverskridande Livskvalitet Mänskligheten Söker...

Redan de äldsta människorna 100 000 – 2 500 F Kr beskrivs; "allteftersom den intellektuella och andliga sidan av livet utvecklades skedde en annan dramatisk utveckling: människorna blev konstnärer (min kursivering). 

Den fingerfärdighet de hade tillägnat sig när de tillverkade redskap använde de till att skapa bilder. Deras målningar – oftast undangömda i grottornas mörkaste och mest otillgängliga delar – var möjligen en väsentlig del av någon religiös ritual.

De mest imponerande exemplen på Cro – Magnon-människornas konstnärliga förmåga, (och antagligen också deras religiösa tro) finns i grottorna i sydvästra Frankrike och i norra Spanien. Där har väggar och tak målats med djur, ibland i rikliga mängder, som i Lascaux och Altamira. Däremot förekommer relativt få mänskliga figurer." 
Referens:(Everyday Life Through The Ages, Så levde man, Vardagsliv genom tiderna). Anfang Förlag för Det Bästas räkning, 1992. 

Denna utveckling tolkar jag som den betydelse konsten fick redan vid denna epok i mänsklighetens historia. Som jag ser det grundlades konsten som människans, inte bara följeslagare, utan kanske också som dess sannolika ledsagare. Något man kunde "besöka", återkomma och återvända till, framförallt något man kunde uppleva och lära av. 

Vid tidernas begynnelse tillskrevs alltså konsten skiftande mening och betydelse. Den mänskliga "konstruktionen" utvecklade egenskaper och förhållningssätt där en sådan förmåga var att associera, vilket påverkade livets fortsatta utveckling. Associationsförmågan har idag också ett annat namn, - kreativitet. Uppfinningsrikedomen fick näring.

Olika grupper, byar, samhällen utvecklades utifrån olika förutsättningar. De första städerna från 3 500 – 1 500 F Kr. Därmed växte olika kulturer fram i en utveckling som vi än idag påminns om då och då. Och det vi påminns om är snarare det som skiljer än förenar oss. I dessa kulturer fanns konsten representerad. 

Vilken kraft har konsten burit med sig sedan tidernas begynnelse och som fått den att, inte bara överleva, utan dessutom utvecklas? Vad är det "i" eller "om" konsten; musik, måleri, skulptur, litteratur, teater, film, dans etc. som har sådan laddning och energi? Varför är religiösa fundamentalister så oerhört rädda för konstens krafter? 

Varför är politiska diktaturer så rädda för vad konsten kan "åstadkomma med människorna"? Varför förbjuds viss konst i vissa kulturer? 

Med detta som bakgrund är det nära att konstatera att konsten är obestridligt ett av de starkaste sociala fenomen vår civilisation har burit och fortfarande bär fram. Med inneboende krafter som existerat och som sannolikt fortsättningsvis kommer att bekräfta detta så länge människan existerar.  

Vi har alltså å ena sidan det enskilda konstverket som mentalt löser upp gränser. Det verkar vara fundamentet. Det är i sig ett alldeles eget kraftfenomen. Här syftar  "Konst Utan Gränser" på territoriella gränser som redan existerar och att konsten inte tar hänsyn till var politiker historiskt placerade nationsgränsen, eller att dagens politiker med militära vapen upprätthåller och underhåller samma hindrande nationsgräns.

Konsten bryr sig inte, den 'står över' undermålig inskränkt politik riktad mot mänskligheten. Den bryr sig inte om religiös fanatism, radikalism, konservatism eller fundamentalism.

Konst utan gränser, bryr sig om människan. Det var därför människan en gång skapade, en gång fann dess kvaliteter och upptäckte dess betydelse även för medmänniskorna. De upplevde och började bry sig om konstens inneboende katalyserande och utlösande kraft. Konsten blev och är en oantastlig social katalysator, alltid närvarande utan att förbrukas, oberoende av nationsgränser.  Sannolikt inträffade detta för att politiken- och religionen historiskt inte erbjöd, och inte heller idag erbjuder motsvarande djup och bärighet för att tillfredsställa den enskilda individen, de enskilda människorna, - mänskligheten. Konsten kommunicerar med alla kulturer och språk, - hela civilisationen. 

Med "Konst Utan Gränser"  kan vi notera en gigantisk kraft men som i flera avseenden verkar oupptäckt och outnyttjad som förenande fenomen. Den finns där, känd hos de flesta i de flesta kulturer, men i ett perspektiv oanvänd, i ett annat perspektiv, outnyttjad. Dvs. min mening är att vi inte i tillräcklig utsträckning kommunicerar detta. Varför uttalar vi inte detta i en ständigt pågående daglig kommunikation? I samband med utställningar, i samband med konserter, i samband med författares framträdanden etc. Politiker över världen hävdar som en dåres 'förvarstal' nödvändigheten av militära vapen, som de hotar och använder för att skilja kulturer åt. KONSTEN, å andra sidan, är ett sätt att mötas och förenas med likasinnade, istället för att fokusera på det politiska ledare i demokratier eller diktaturer vill få oss att ägna vår energi, - åtskillnad mellan kulturer genom militära vapen. Detta påminner om en typ av 'isolering' som politiker vid andra tillfällen ofta kallar nationalism? 

Konsten i sig har under lång tid uttryckts som 'gränsöverskridande'. Min poäng är att denna gränsöverskridande livskvalitet skulle kunna befrukta och utveckla en annan karaktär i civilisationen än den vi nu möter under nuvarande ledares vilseledande politik och omogna maktutövning. Vi bör notera i sammanhanget att politiker gärna och ofta levererar sin propaganda om hur viktigt det är med militära vapen. Och detta mantra har slagit rot över hela världen av världens samtliga nationer. Vad är det de annars brukar ha för vana att säga; jo, hur viktigt det är med samarbete över gränserna, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Man öppnar den ena handen och stänger i samma ögonblick den andra handen. Visst är det fascinerande slagord; med allas lika värde menar politikerna uppenbarligen att 'kulturer kan bättre och lättare förenas genom att skiljas åt', och det gör man enhälligt med militära vapen. De vilseledande lögnerna (som vi uppenbarligen inte får upptäcka) borde ha fastnat i halsen många gånger. 

Mänskligheten erbjuds generöst 'Politisk Shopping'. Det är kanske en mer adekvat benämning på politiska valrörelser oavsett var den genomförs i världen. Tyvärr faller valpropaganda inte under marknadsföringslagen så vi har ingen möjlighet att den vägen reklamera politikernas slagord och propaganda. Eftersom vi inte kommer framåt den vägen, vilken väg skall vi välja?


Tillbaka från Konst & Kultur Utan Gränser till
Konst din vän för livet - Index eller
Site Map


Kommentera gärna, eller du kanske har en intressant berättelse om Konst & Kultur

Din berättelse här, berätta den. Dela den med andra besökare på websidan!
Arv & Framtid