Konst & KulturSverige

Konst – Är Det Kittet Som Återstår Mellan Olika Kulturers Oförmåga att Enas för En Gemensam och Bättre Värld?

Redan de äldsta människorna 100 000 – 2 500 F Kr beskrivs; "allteftersom den intellektuella och andliga sidan av livet utvecklades skedde en annan dramatisk utveckling: människorna blev
konstnärer
(min kursivering).

Den fingerfärdighet de hade tillägnat sig när de tillverkade redskap använde de till att skapa bilder. Deras målningar – oftast undangömda i grottornas mörkaste och mest otillgängliga delar – var möjligen en väsentlig del av någon religiös ritual.

De mest imponerande exemplen på Cro – Magnon-människornas konstnärliga förmåga, (och antagligen också deras religiösa tro) finns i grottorna i sydvästra Frankrike och i norra Spanien. Där har väggar och tak målats med djur, ibland i rikliga mängder, som i Lascaux och Altamira. Däremot förekommer relativt få mänskliga figurer."
Referens:(Everyday Life Through The Ages, Så levde man, Vardagsliv genom tiderna). Anfang Förlag för Det Bästas räkning, 1992. (Jag vet inte om denna referens håller 2017, men den ger underlag för mitt syfte).

Denna utveckling tolkar jag som den betydelse konsten fick redan vid denna epok i mänsklighetens historia. Som jag ser det grundlades konsten som människans, inte bara följeslagare, utan kanske också som dess sannolika ledsagare. Något man kunde "besöka", återkomma och återvända till, framförallt något man kunde lära av.

Vid tidernas begynnelse tillskrevs alltså konsten skiftande mening och betydelse. Den mänskliga "konstruktionen" utvecklade egenskaper och förhållningssätt där en sådan förmåga var att associera, vilket påverkade livets fortsatta utveckling. Associationsförmågan har idag också ett annat namn, - kreativitet. Uppfinningsrikedomen fick näring.

Olika grupper, byar, samhällen utvecklades utifrån olika förutsättningar. De första städerna utvecklades 3 500 – 1 500 F Kr. Därmed växte olika kulturer fram i en utveckling som vi än idag påminns om då och då. Och det vi påminns om är snarare det som skiljer än förenar oss. I dessa kulturer fanns konsten representerad. 

Vilken kraft har konsten burit med sig sedan tidernas begynnelse och som fått den att, inte bara överleva, utan dessutom utvecklas? Vad är det "i" eller "om" konsten; musik, måleri, skulptur, litteratur, teater, film, dans etc. som har sådan laddning och energi? Varför är religiösa fundamentalister och politiska ledare så rädda för konstens krafter?

Varför är en del politiker eller politiska system också rädda för vad konsten kan åstadkomma med "människorna"? Varför förbjuds viss konst i vissa kulturer? 

I min värld är konsten kanske det starkaste fenomen som kontinuerligt spränger gränser. Sverige går ju inte fria från förbud att spela viss musik, eller att beslagta konstverk.

Eftersom mitt område är bildkonst är det närmare än nära för mig att resonera kring detta fenomen.


Vilken syn har Svenska Riksdagspartier på konst och kultur? 

Hur ser Svenska riksdagspartier på Konst & Kultur? Å ena sidan, vilken kulturpolitik föreslår de, (läs: ger som vallöfte) den andra sidan är vilken politik de genomför? Hur ser de kommunala politiska företrädarna på frågan? Hur formar kommunala kulturnämnder sin kulturpolitik. Hur är det ställt med landstingen och statliga myndigheter i deras syn på konst och kultur? Vilken syn har gallerister, vad vill de uppnå med sin verksamhet? Vilken vision och vilka mål har Muséerna och inte minst, konstnärerna själva, hur ser de på sin roll? Sist men inte minst, allmänheten! 

Tillsvidare är min syn att Konsten är kittet, det som egentligen återstår av all splittring och oenighet, och som skulle kunna förena både samhällen och kulturer. 


Så här skriver Socialdemokraterna bl.a.:
"Kultur för ett levande Sverige
Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna." Läs mer: Socialdemokraterna
Referens: Socialdemokraternas Websida feb 2017.

På vilket sätt kan vi förstå att Socialdemokraterna förbättrat eller förbättrar förutsättningarna för bildkonst och bildkonstnärer eller andra konst och kulturriktningar?

Vilka erfarenheter har du av, eller hur ser du på Socialdemokraternas syn på Konst & Kulturpolitik.

Skriv och berätta, Dela det med besökarna på websidan.
Var gärna kontroversiell men håll dig till ett anständigt språk.Hur förhåller sig Vänsterpartiet till Konst & Kultur

Så här skriver de bl.a.:
"
Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men den återspeglar inte bara samhället. Genom konst och andra kulturyttringar utgör kulturen också en förändrande kraft som bidrar till att människor blir mer medvetande om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism."

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen bl.a. återinfört fritt inträde på statliga muséer och sänkt taxan på kulturskolan. Vi vill även öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar till muséer, förbättra villkoren för bildkonstnärer och andra kulturskapare samt genomföra förstärkningar på biblioteksområdet." "Riksdagsmotionen ”Bild- och formkonstnärers villkor”:
Läs mer:
 Vänsterpartiet 
Referens: Vänsterpartiets websida feb 2017

På vilket sätt kan vi förstå att Vänsterpartiet förbättrat eller förbättrar förutsättningarna för bildkonst och bildkonstnärer eller andra konst och kulturriktningar.


Vilka erfarenheter har du av, eller hur ser du på Vänsterpartiets syn på Konst & Kulturpolitik

Skriv och berätta, Dela det med besökarna på websidan.
Var gärna kontroversiell men håll dig till ett anständigt språk.


Tillbaka från Konst & KulturSverige Till
Index


Arv & Framtid

Contact

Please enter the word that you see below.